Ringy müügitingimused

 

Ringy müügitingimused kehtivad Ringy veebilehelt ja/või mobiilirakendusest registreeritud kasutaja poolt kasutatud seadme müümisel Ringy-le müügilepingu tingimustena.

 

Üldsätted

1.1 Registreeritud kasutajal (edaspidi ka müüja) on võimalus müüa kasutatud seade (edaspidi nimetatud kasutatud seade) Ringyle. 

1.2 Teenust on võimalik kasutada ainult registreeritud kasutajatel. 

1.3 Müügitingimused kehtivad müüja ja Ringy vahel kasutatud seadme müümisel tekkivatele õigussuhetele.

1.4 Ringy-l on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada müügitingimusi, tunnistada müügitingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued müügitingimused Ringy veebilehel ja/või mobiilirakenduses. Müügitingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende avaldamisest.

1.5 Müüja nõustub Ringy veebilehel ja/või mobiilirakenduses müügi sooritamisel müügitingimustes sätestatuga. 

1.6 Müügitingimustele kehtib Eesti Vabariigis kehtiv õigus.

 

 

Müügilepingu sõlmimine 

2.1 Ringy ostab müüja kasutatud seadme tingimusel, et need ei ole varastatud, kantud musta nimekirja, liisinguobjekt, järelemaksulepinguga ostetud. 

2.2 Müügilepingu sõlmimiseks sisestab müüja Ringy veebilehel ja/või mobiilirakenduses seadme väärtuse hindamiseks nõutavad andmed, millega edastab Ringyle kõik vajalikud müüja ja kasutatud seadme andmed, mida müüja soovib müüa. 

2.3 Kasutatud seadme väärtuse hindab Ringy vastavalt seadme seisukorrale ja mudelile.

2.4 Kasutatud seadme väärtuse hindamiseks esitab müüja kasutatud seadme andmed Ringy veebilehel ja/või mobiilirakenduses vastavalt küsitud hindamiskriteeriumidele, mille põhjal arvutab Ringy seadme esialgse väärtuse (hinna). Esitades valeandmeid, mille puhul ilmneb, et kasutatud seadme väärtus on esialgselt hinnatud väärtusest väiksem, on Ringyl õigus kasutatud seadme hinda (väärtust) vähendada. Müüjal lasub kohustus tõendada, et ei ole esitanud valeandmeid kasutatud seadme osas. 

2.5 Pärast kasutatud seadme väärtuse hindamist ja müüjaga kokku lepitud müügihinda, saadab Ringy müüjale info kasutatud seadme tagastamise kohta. Ringy korraldab omal kulul kasutatud seadme saatmise müüjalt Ringyle postipaki teel. 

2.6 Müügileping loetakse sõlmituks ja müügileping jõustub kui müüja on nõustunud kasutatud seadme väärtusega (müügihinnaga) ja on kasutatud seadme saatnud postipakiga Ringyle. 

2.5 Kasutatud seadme valdus, omandiõigus ja seadme juhusliku hävimise risk läheb müüjalt Ringyle üle kasutatud seadme kättesaamisel.

2.6 Ringy ei vastuta kasutatud seadmes sisalduvate müüja andmete säilimise eest, kuid käsitleb neid andmeid konfidentsiaalsetena ja võtab tarvitusele vajalikud meetmed, mis tagavad eelnimetatud andmete kolmandate (volitamata) isikute kätte mittesattumise. Ringy kustutab kasutatud seadmest kõik selles sisalduvad andmed.

2.7 Müüjal lasub vastutus, kui kasutatud seade on koormatud kolmandate isikute õigustega ning muude lepingulistest või lepinguvälistest võlasuhetest tulenevate kohustuste täitmise eest.

2.8 Müüja kohustub lõpetama kõik seadmega seotud lepingulised suhted enne seadme üleandmist (müümist) Ringyle.

 

Müügihinna tasumine

3.1 Ringy tasub müüjale kasutatud seadme väärtuse vastavalt seadme hindamiskriteeriumile ja müüjaga kokkulepitule.

3.2 Kasutatud seadme eest tasutakse müüja arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul pärast Ringy poolt kasutatud seadme kätte saamist ja kasutatud seadme vastavuse kontrollimist. 

3.3 Juhul kui kasutatud seade ei vasta esialgsele väärtusele, siis on Ringyl õigus väärtust vähendada või kasutatud seade tagastatakse müüjale ning Ringy taganeb müügilepingust punkti 4.2.2 alusel.

 

Müügilepingust taganemine

4.1 Müüjal on õigus müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul kauba kättesaamisel Ringy poolt. Ringy on kohustatud seejärel müüja poolt müüdud kasutatud seadme tagastama müüjale. Müüja kannab tagastamisega seotud otsesed kulud. 

4.2 Ringyl on õigus müügilepingust taganeda alljärgnevatel tingimustel: 

4.2.1 Müügileping on sõlmitud müüja, kelle suhtes kehtib müügipiirang (nt vanusepiirang);

4.2.2 Müüja on esitanud valeandmeid (nt ilmneb, et kasutatud seade ei vasta hindamiskriteeriumites toodule).

 

Muud tingimused

5.1 Müüja kinnitab müügilepingut sõlmides, et:

5.1.1 ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha tehinguid ning et tehinguid tehes tegutseb ta enda nimel ja enda identiteeti kasutades;

5.2.2 ta saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest müügitingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Ringy veebilehe ja/või mobiilirakenduse kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

5.2 Müügitingimustega nõustumisel kinnitab müüja, et ta on tutvunud Ringy privaatsuse ja andmekaitse tingimustega, samuti Ringy küpsiste kasutamise tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.