Terms of Use - ringy.app

Kasutustingimused kirjeldavad Ringy veebilehe ja/või mobiilirakenduse funktsioone ja teenuseid, mis on kasutajale kättesaadavad, kui kasutatakse Ringy veebilehte ja/või mobiilirakendust ning kui sooritatakse ostu/müügitehing. Veebilehel ja/või mobiilirakenduses registreerumisel nõustute aktsepteerima kasutustingimusi. See dokument on juriidiliselt siduv leping veebilehe ja/või mobiilirakenduse kasutaja ning Ringy vahel.

Kasutustingimustega nõustumisega kasutaja avaldab ja kinnitab, et on tutvunud kasutustingimuste ja muude kohalduvate tingimuste ja kokkulepetega ning kohustub neid reegleid järgima Ringy veebilehel ja/või mobiilirakenduse kasutamise ajal.

 

 

Mõisted

1.1 Kasutaja on Ringy veebilehte ja/või mobiilirakendust ja/või teenuseid kasutav füüsiline või juriidiline isik.

1.2 Konto on Ringy veebilehel ja/või mobiilirakenduses loodud kasutajakonto.

1.3 Konto peatamine iseseisvalt või Ringy teatise alusel tehtud toiminguid seoses sellega, et kasutaja rikub kasutustingimusi, privaatsuspoliitikat ning muid veebilehel ja/või mobiilirakenduses toodud tingimusi ja reegleid. Kui kasutaja konto on peatatud, ei tohi kasutaja kuni peatamise tühistamiseni teenustele juurde pääseda ega neid kasutada.

1.4 Teenused on mis tahes teenused, mida Ringy oma veebilehel ja/või mobiilirakenduses pakub.

1.5 Müügileping tähendab kasutaja ja Ringy või müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingut.

 

 

Ringy kasutaja konto

2.1 Kasutajal on õigus registreeruda veebilehel ja/või rakenduses, et pääseda juurde või kasutada mõnda lisateenust, mis on saadaval ainult registreeritud kasutajatele.

2.2 Kasutaja registreerumine veebilehel ja/või rakenduses on tasuta.

2.3 Konto loomiseks tuleb kasutada kasutajale kuuluvat e-posti aadressi. Ühe e-posti aadressi kohta võib registreerida ainult ühe konto.

2.4 Kogu teave, mille kasutaja oma konto avamise ajal ja konto kasutamise ajal või pärast seda annab, peab olema täpne ja õige.

2.5 Veebilehel ja/või mobiilirakenduses registreerudes ja/või seda kasutades kasutaja avaldab ja kinnitab et edastatud teave ja/või andmed ja/või dokumendid on täpsed ja ajakohased.

2.6 Ringy jätab endale õiguse keelduda konto avamisest oma äranägemise järgi, esitamata põhjust.

2.7 Kasutajal ei ole lubatud jagada, üle anda ega lubada kasutada oma kontot ja sisselogimisandmeid kolmandatel pooltel. Ainult kasutaja vastuta sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ning kõigi toimingute eest, mida kasutaja konto alt võidakse teha.

2.8 Kui kasutajal on mingeid kahtlusi oma konto, sisselogimisandmete, parooli või muu turvaelemendi kadumise, varastamise, ebaseadusliku omastamise, loata kasutamise või muul viisil ohtu sattumise kohta, soovitame vahetada parooli. Kui kasutaja on teada saanud oma konto, sisselogimisandmete, parooli või muude turvaelementide kadumisest, vargusest, omastamisest või volitamata kasutamisest, peate viivitamatult võtma ühendust Ringy-ga. Põhjendamatud viivitused Ringule-le teatamisel ei mõjuta mitte ainult kasutaja konto turvalisust, vaid võivad põhjustada selle, et vastutate tekkinud kahjude eest ise.

2.9 Pärast kasutustingimuste punktis 2.8 nimetatud probleemi kohta teavituse saamist teeb Ringy mõistlikke jõupingutusi kasutaja konto kasutamise peatamiseks. Ringy ei taga, et kasutaja konto kasutamine peatatakse kohe. Ringy ei võta endale vastutust selle eest, et konto kasutamist ei peatatud kohe või see võttis kauem aega, kui kasutaja oleks eeldanud.

2.10 Kasutustingimustega nõustudes avaldate ja kinnitate, et kõik kasutaja konto alt tehtud toimingud (sealhulgas, kuid mitte ainult, ostmine, postitamine, märkeruutude klõpsamine kinnitamiseks, teabe muutmine, tellimine, tellimuste esitamine või maksete tegemine ja muud) loetakse ainult kasutaja enda tehtuks.

2.11 Kasutustingimused kehtivad kasutajale koos privaatsuspoliitikaga.

2.12 Kasutaja võib oma konto igal ajal sulgeda, saates oma taotluse Ringyle. Pärast seda, kui Ringy on taotluse saanud ja see on menetletud, peatatakse kasutaja võimalus oma kontot kasutada.

2.13 Pärast kasutaja konto kehtivuse lõppemist säilitab Ringy kontoandmeid kuus kuud. Selle ajavahemiku jooksul saab kasutaja paluda Ringy-l oma konto taastada, ilma et kaotaks teavet, esitades kirjaliku taotluse Ringyle.

2.14 Ringy jätab endale õiguse peatada mis tahes konto või kustutada kasutaja kontod jäädavalt siinsete kasutustingimuste, privaatsuspoliitika ja muude veebilehel ja/või mobiilirakenduses toodud tingimuste ja reeglite rikkumise või veebilehe, mobiilirakenduse või seal pakutavate teenuste ebaseadusliku või sobimatu kasutamise tõttu.

2.15 Kui kasutaja konto on peatatud, ei saa kasutaja  Ringy veebilehel ja/või mobiilirakenduses teenuseid kasutada.

2.16 Kui kasutaja on rikkunud kasutustingimusi, privaatsuspoliitikat ja muid veebilehel ja/või mobiilirakenduses toodud tingimusi ja reegleid ning kasutaja konto on peatatud, võib kasutaja oma rikkumise ja konto olekuga seotud lisateabe saamiseks pöörduda Ringy poole.

 

Veebilehe/mobiilirakenduse sisu

3.1 Veebileht/mobiilirakendus sisaldab Ringy või müüjate poolt kättesaadavaks tehtud toodete ja teenuste loetelusid, kirjeldusi ja pilte.

3.2 Ringy ei vastuta loetelude, kirjelduste või piltide (sealhulgas kõigi veebilehel/mobiilirakenduses olevate funktsioonide, spetsifikatsioonide ja hindade) täielikkuse, täpsuse, usaldusväärsuse, kehtivuse ega ajakohasuse eest. Sellist teavet ja veebilehel/rakenduses loetletud toodete saadavust võidakse muuta igal ajal ilma ette teatamata.

 

Tagasiside, ülevaated, kommentaarid, teatised ja muu sisu

4.1 Ringy annab kasutajale õiguse kommenteerida, postitada sisu ja suhelda.

4.2 Igasuguse teabe, sisu või materjali postitamisega veebilehele ja/või mobiilirakendusse annate Ringy-le tühistamatu, tähtajatu, ülemaailmse, tasuta ja all-litsentsimist lubava õiguse kuvada, edastada, levitada, avaldada, dubleerida, kohandada, muuta, tõlkida, luua tuletatud teoseid ja kasutada muul viisil iga ja kogu sisu mis tahes vormis Ringy äranägemise järgi mis tahes eesmärgil, mis võib Ringy-le kasulik olla. Kasutustingimustega nõustudes avaldate ja kinnitate, et kasutajal on kõik õigused Ringy-le selline litsents anda.

4.3. Kasutaja kinnitab ja nõustub, et tema poolt avaldatud sisu, postitus või arvamus:

4.3.1 peab olema tõene, täpne ja seaduslik;

4.3.2 ei ole petlik, kahjulik ega eksitav.

4.4 Kasutajal on keelatud avaldada ebaseaduslikku, roppu, ähvardavat, laimavat, intellektuaalomandi õigusi (sealhulgas avalikustamisõigusi) rikkuvat või muul viisil kolmandatele isikutele kahjulikku või taunitavat sisu, samuti tarkvaraviirustest koosnevat või tarkvaraviirusi sisaldavat sisu, poliitilisi kampaaniaid, müügipakkumisi, ahelkirju, masspostitusi või mis tahes vormis rämpsposti või tellimata ärilisi elektroonilisi sõnumeid sisaldavat sisu.

4.5 Sisu loetakse keelatuks, kui see:

4.5.1 on vale, petlik, ebatäpne või eksitav;

4.5.2 rikub mis tahes seadusi või on muul moel tsiviilõigust rikkuv;

4.5.3 on kaitstud teiste õigustega või rikuks neid, sealhulgas mis tahes patendi-, autori-, kaubamärgi-, ärisaladuse-, avalikustamis- või privaatsusõigus või mis tahes muu omandiõigus, ilma asjakohase omaniku selgesõnalise eelneva kirjaliku nõusolekuta;

4.5.4 on halvustav, laimav, ähvardav, ahistav, solvav, laimav, vihkav või piinlikkust tekitav mõnele muule isikule või üksusele, nagu Ringy on oma äranägemise järgi määranud;

4.5.5 sisaldab reklaame, pakkumisi või rämpsposti linke teistele veebilehtedele või eraisikutele ilma Ringy eelneva kirjaliku loata;

4.5.6 rikub veebilehel ja/või mobiilirakenduses avaldatud mis tahes eeskirju;

4.5.7 on mõeldud Ringy veebilehe ja/või mobiilirakenduse või Ringy koostööpartnerite kahjustamiseks, kahju tegemiseks, blokeerimiseks või muul viisil segamiseks.

4.6 Kui kasutaja avaldab kasutustingimuste punktides 5.4 ja 5.5 nimetatud sisu või kui Ringy või mõni kolmas isik tõestab, et kasutaja avaldatud teave ei vasta kasutustingimuste punktis 5.3 määratletud kriteeriumidele, lasub kogu vastutus kasutajal. Sel juhul on Ringy-l õigus kustutada või peatada kasutaja konto kasutamine ilma ette teatamata.

4.7 Ringy jätab endale õiguse kustutada kasutaja avaldatud ebaseaduslik sisu või sisu, mis võib rikkuda kolmandate isikute õigusi või õigustatud huve.

4.8 Vaatamata ülalnimetatud õigusele vastutab kasutaja ainuisikuliselt tema poolt kättesaadavaks tehtud sisu eest ja nõustub hüvitama Ringy -le kõik nõuded, mis tulenevad tema poolt kättesaadavaks tehtud sisust.

 

 

Vastutuse piiramine

Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ja niivõrd, kuivõrd Ringy muul viisil leitakse olevat vastutav kahjude eest, vastutab Ringy ainult tegelike, tõestatud ja õigustatud kahjude eest. Seadusega lubatud ulatuses ei vastuta Ringy mingil juhul juhusliku, kaudse, näitliku, karistava ega tegevusest johtuva kahju, kaotatud kasumi eest või kahju eest, mis tuleneb kaotatud andmetest või äritegevuse katkemisest, mis tuleneb veebilehe, Ringy süsteemide, teabe, teenuste või sisu kasutamisest või võimatusest seda kasutada, kas garantii, lepingu, kahju tekitamise, õigusvastaselt tekitatud kahju või mõne muu õigusteooria alusel ning kas Ringy-le antakse selliste kahjustuste võimalusest teada või mitte. Seadusega lubatud ulatuses on kasutustingimustes kasutajale ette nähtud õiguskaitsevahendid ainsad ja piirduvad kasutustingimustes sõnaselgelt sätestatutega.

 

Kaebused

Kui kasutaja pole Ringy või tema teenustega rahul, saate oma kaebuse esitada Ringy klienditeenindusele.